ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΣ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑ

Ευαισθητοποίηση και Ανάπτυξη Ικανοτήτων ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών στις χώρες προτεραιότητας κατά μήκος των μεταναστατευτικών διαδρομών

Πρόγραμμα LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών

LIFE17 GIE/NL/000599
visualC

Παράνομες δραστηριότητες όπως η λαθροθηρία, η παγίδευση ή το εμπόριο άγριων πουλιών εξακολουθούν να συμβαίνουν σε πολλές χώρες της ΕΕ, με ορισμένες από αυτές να χαρακτηρίζονται ως «μαύρα σημεία». Επιπλέον, το εύρος του φαινομένου εκτός της ΕΕ επηρεάζει άμεσα τα μεταναστευτικά είδη εντός της ΕΕ.

Ως εκ τούτου, απειλείται και η επίτευξη των στόχων της Οδηγίας για τα Πουλιά, καθώς και του πρώτου στόχου της Στρατηγικής της ΕΕ για τη Βιοποικιλότητα, που στοχεύει στην επίτευξη μετρήσιμης βελτίωσης της διατήρησης των ειδών της ΕΕ.

Το Πρόγραμμα LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών στηρίζεται στην πρόσφατη βελτίωση της αντιμετώπισης της παράνομης θανάτωσης, παγίδευσης και διακίνησης πουλιών, δίνοντας έμφαση στην εφαρμογή επειγουσών δράσεων τόσο στις τέσσερις χώρες προτεραιότητας της ΕΕ, όσο και σε χώρες εκτός, όπου η λαθροθηρία μεταναστευτικών πουλιών έχει άμεση σχέση με το πρόβλημα σε επίπεδο ΕΕ.

Προκειμένου να αποφευχθούν ξεχωριστές και μεμονωμένες ενέργειες, το Πρόγραμμα σχεδιάστηκε κατά τέτοιο τρόπο ώστε να συμβαδίζει και να ενσωματωθεί στη διεθνή εκστρατεία «Flight for Survival (Πτήση για την Επιβίωση)», ώστε να προσφέρει προστιθέμενη αξία στους στόχους της κάθε χώρας. Αυτό είναι εφικτό, δεδομένης της αλληλοεπικάλυψης των σχετικών «μαύρων σημείων» και των χωρών προτεραιότητας: Ιταλία, Ελλάδα, Κροατία, Κύπρος για το Πρ. LIFE Ενάντια στο Έγκλημα κατά των Άγριων Πουλιών και Ιταλία, Ελλάδα, Κύπρος, Λίβανος, Αίγυπτος για την εκστρατεία «Flight for Survival». Επιπλέον, το Πρόγραμμα LIFE προσφέρει δικτύωση και προστιθέμενη αξία μέσω παραπομπής σε άλλα υφιστάμενα Προγράμματα LIFE σχετικά με τα εγκλήματα κατά των άγριων πουλιών.

Το Πρόγραμμα εστιάζει στις Μεταναστευτικές Διαδρομές που διέρχονται από τα «μαύρα σημεία» των χωρών και στοχεύει να μεταδώσει το μήνυμα για την εξασφάλιση ασφαλών μεταναστευτικών διαδρομών για τα πουλιά, χρησιμοποιώντας ως αγγελιοφόρους 7 υπέροχα μεταναστευτικά είδη, κάποια από τα οποία είναι απειλούμενα με εξαφάνιση:

 • Μαυροσκούφης
 • Ασπροπάρης
 • Βασιλαετός
 • Λευκός Πελαργός
 • Ορτύκι
 • Σφηκιάρης
 • Τρυγόνι

Η στρατηγική του Προγράμματος στοχεύει στην ενίσχυση του διεθνούς έργου κατά της λαθροθηρίας, παγίδευσης και εμπορίας άγριων πουλιών, συμβάλλοντας έτσι στην εξάλειψη της δεύτερης μεγαλύτερης απειλής (μετά την απώλεια βιοτόπων) για την επιβίωση των άγριων πουλιών και στην εφαρμογή της Οδηγία της ΕΕ για τη διατήρηση των άγριων Πουλιών.

Οι στόχοι του Προγράμματος, μέσω των δράσεων επικοινωνίας, ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και πολιτικής είναι:

 1. Διεύρυνση και βελτίωση της γνώσης του κοινού σχετικά με τα εγκλήματα κατά των άγριων πουλιών στις περιοχές προτεραιότητας, προκειμένου να προσδιοριστούν και να προωθηθούν στοχευμένες δράσεις εντός και εκτός των περιοχών δράσης του Προγράμματος.
 2. Αύξηση της ενημέρωσης - ευαισθητοποίησης και ενδυνάμωση της απαίτησης του κοινού για την εξάλειψη της παράνομης θανάτωσης & παγίδευσης άγριων πουλιών.
 3. Υποστήριξη των αυξημένων διεθνών και εθνικών προσπαθειών για τη διασφάλιση πολιτικής δέσμευσης και τεχνικής ικανότητας στην επιβολή μέτρων για τον τερματισμό της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών
 4. Σχεδίαση και εφαρμογή πιλοτικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με τοπικούς χρήστες γης, στις χώρες προτεραιότητας, με στόχο την επίδειξη, ανταλλαγή και προώθηση αποτελεσματικών μέτρων/δράσεων για τη μείωση της παράνομης θανάτωσης και αιχμαλωσίας πουλιών.
 5. Διατήρηση και ενίσχυση των δικτύων δημόσιων οργανώσεων και κοινωνικών ομάδων που συνεργάζονται για την αντιμετώπιση της παράνομης θανάτωσης άγριων πουλιών.

Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης, τα νέα, τα βίντεο, οι φωτογραφίες και οι σχετικοί σύνδεσμοι προωθούνται μέσω του δικτυακού τόπου της εκστρατείαςς "Flight for Survival".

Η περίοδος υλοποίησης του Προγράμματος είναι 3,5 χρόνια (1 Σεπτεμβρίου 2018 - 28 Φεβρουαρίου 2022).
Προϋπολογισμός: 1,827,689 €

LABC_logos_ALL+GreenFund